Kó͘-tāi Sè-kài ê Chhit Kî-koan

Sè-kài Chhit Kî-koan, ū-sî kóng Kó͘-tāi Sè-kài Chhit Kî-koan, sī Kó͘-tián Sî-tāi Hi-lia̍p lú-hêng-chiá só͘ kì-lio̍k ê Tē-tiong-hái sì-ûi 7 tòng te̍k-pia̍t ê kiàn-tio̍k-bu̍t. Kî-tiong hiān-chāi kan-ta chhun Ai-ki̍p ê Giza Toā Kim-jī-thah koh tī--leh.

16 sè-kí oē-ka Maarten van Heemskerck tùi 7 hāng kî-koan ê khong-sióng tô͘.

Lia̍t-toaⁿ siu-kái

7 hāng sè-kài kî-koân sī: