Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê It-kip-hêng-chèng-khu

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Tiong-kok ê séng-kip hêng-chèng-khu.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Tiong-kok ê séng-kip hêng-chèng-khu ē-kha.

Tī "Tiong-kok ê It-kip-hêng-chèng-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 34 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 34 ia̍h.