Lūi-pia̍t:To͘-chhī kè-ōe

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī To͘-chhī kè-ōe.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

K

T

Tī "To͘-chhī kè-ōe" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.