Le̍k-sú-chú-gī

Le̍k-sú-chú-gī (歷史主義; historicism) sī chi̍t chióng chú-tiuⁿ jîn-lūi pit-su ki-î tùi jîn-lūi le̍k-sú hoat-tián ê gián-kiù kap kái-sek, chiah ē-sái chin-chiàⁿ khì liáu-kái siā-hōe kap chèng-tī ê chú-gī.