Liân-pang sī iû nn̄g-ê ia̍h-sī nn̄g-ê í-siōng ê chèng-tī si̍t-thé, chhin-chhiūⁿ kiōng-hô-kok, chiu, pang téng-téng, kiōng-tông kiat-ha̍p chiâⁿ-chò chi̍t-ê kok-ka ê kiat-kò͘ hêng-sek. Liân-pang kok-ka iû ta̍k-ê liân-pang sêng-oân cho͘-sêng, ta̍k-ê sêng-oân tan-ūi tī liân-pang sêng-li̍p chìn-chêng chiū í-keng chûn-chāi. Liân-pang sêng-oân-kok tī liân-pang sêng-li̍p chi-chêng, lóng sī tan-to̍k hiáng-iú chú-koân ê chèng-tī si̍t-thé; tī ka-ji̍p liân-pang liáu-āu, sui-jiân bô-koh ū oân-choân to̍k-li̍p ê chú-koân, tān-sī tī liân-pang hiàn-hoat kui-tēng ê hoān-ûi lāi, liân-pang sêng-oân kok-chū ê chú-koân iu-goân siū-tio̍h hoat-lu̍t ê pó-hō͘; liân-pang sêng-oân ū ka-kī ê hiàn-hoat kap hoat-lu̍t. Teh cho͘-sêng liân-pang ê sî, liân-pang sêng-oân kā kok-chū ê pō͘-hūn koân-le̍k jiōng-tō͘ hō͘ liân-pang chèng-hú, tông-sî koh pó-iú tio̍h pō͘-hūn koán-lí lāi-pō͘ sū-bū ê koân-le̍k, kok-bîn hiáng-iú liân-pang kap kok liân-pang sêng-oân ê siang-tiông kok-chek.

Si̍t-hêng liân-pang chè-tō͘ ê kok-ka.