Liû-hêng-sèng kám-mō͘ pēⁿ-to̍k

Liû-hêng-sèng kám-mō͘ (流行性感冒), kám-chheng liû-kám (流感), sī 1 khoán kùi-cheh-sèng ê thoân-jiám-pēⁿ, pēⁿ-inorthomyxoviridae-kho ê 1-ê RNA pēⁿ-to̍k. Liû-hêng kám-mō͘ chi̍t-ē liû-hêng--khí-lâi tiāⁿ-tiāⁿ thàng kok-chè. I só͘ tòa--lâi ê keng-chè hū-tam put-chí-á siong-tiōng. Tī 20 sè-kí bat hoat-seng 3 pái sè-kài tōa liû-hêng, in-ūi án-ne lâi kòe-sin ê jîn-sò͘ kúi-nā-pah-bān. Sè-kài tōa liû-hêng hām pēⁿ-to̍k ê gene hoat-seng tōa piàn-hòa ū koan-hē.

Liû-hêng-súSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chhiáⁿ chham-khóSiu-kái