Liû-hêng-sèng kám-mō͘

Liû-hêng-sèng kám-mō͘ (流行性感冒), kám-chheng liû-kám (流感), sī 1 khoán kùi-cheh-sèng ê thoân-jiám-pēⁿ, pēⁿ-inorthomyxoviridae-kho ê 1-ê RNA pēⁿ-to̍k. Liû-hêng kám-mō͘ chi̍t-ē liû-hêng--khí-lâi tiāⁿ-tiāⁿ thàng kok-chè. I só͘ tòa--lâi ê keng-chè hū-tam put-chí-á siong-tiōng. Tī 20 sè-kí bat hoat-seng 3 pái sè-kài tōa liû-hêng, in-ūi án-ne lâi kòe-sin ê jîn-sò͘ kúi-nā-pah-bān. Sè-kài tōa liû-hêng hām pēⁿ-to̍k ê gene hoat-seng tōa piàn-hòa ū koan-hē.

Liû-hêng-sèng kám-mō͘
Other names Flu, the flu, Grippe
Kám-mō͘pēⁿ-to̍k, pàng-tuā tāi-iok 100,000-puē
Specialty Infectious disease
Symptoms Fever, runny nose, sore throat, muscle pain, headache, coughing, fatigue
Usual onset 1–4 days after exposure
Duration 2–8 days
Causes Influenza viruses
Prevention Hand washing, flu vaccines
Medication Antiviral drugs such as oseltamivir
Frequency 3–5 million severe cases per year
Deaths Up to 650,000 deaths per year

Liû-hêng-sú siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chhiáⁿ chham-khó siu-kái