Lietuva choân-kok pun chò 10 ê kūn (Lietuva-gí: apskritis). Chia-ê kūn chiah koh pun chò 60 ê chū-tī-thé (savivaldybė), kî-tiong ū 9 ê chhī chū-tī-thé (miesto savivaldybė), 43 ê koān chū-tī-thé (rajono savivaldybė) kap 8 ê chū-tī-thé (savivaldybė). Múi chi̍t ê chū-tī-thé iū-koh pun chò kúi-nā ê hiong (seniūnija). Án-ne ê hêng-chèng khu-oe̍h ùi 1994 nî khai-sí si̍t-si, tī 2000 nî ê sî-chūn ū koh chò sió-kóa siu-chèng.

Lietuva ê kūn kap chū-tī-thé

Chham-oa̍t siu-kái

Lietuva choân-kok chú-iàu pun chò saⁿ chân hêng-chèng-khu. Tē-it chân sī 10 ê kūn (Lietuva-gí: apskritis). Chia-ê kūn ē-té koh pun chò tē-jī chân ê 60 ê chū-tī-thé (savivaldybė), ah chia-ê chū-tī-thé iū-koh chài pun chò tē-saⁿ chân ê 546 ê tiúⁿ-ló-khu (seniūnija).

Chham-oa̍t siu-kái