Lietuva-gí (liétubah-gí) sī Lietuva ê koan-hong gí-giân, iā sī Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân chi-it. Tī Lietuva kok-lāi, tāi-iok ū 2 pah 80 bān Lietuva-gí ê bó-gí jîn-kháu[2]; tī kî-thaⁿ tē-khu, tāi-iok koh-ū lēng-gōa 20 bān ê bó-gí jîn-kháu.

Lietuva-gí
lietuvių kalba
Goân-chū kok-ka Lietuva
Sú-iōng tē-khu Baltic Tē-khu
Bîn-cho̍k Lithuanians
bú-gí sú-iōng-chiá
3.0 million (2012)[1]
Hong-giân
Latin (Lithuanian alphabet)
Lithuanian Braille
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
 Lithuania
 European Union
Sêng-jīn sī chió-sò͘
bîn-cho̍k ê gí-giân
Koán-lí ki-kò͘ Commission of the Lithuanian Language
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 lt
ISO 639-2 lit
ISO 639-3 Either:
lit – Modern Lithuanian
olt – Old Lithuanian
Glottolog lith1251
Linguasphere 54-AAA-a
Map of Lithuanian language.svg
Map of the area of the Lithuanian language in the late 20th century and the 21st century
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

Nā ēng gí-giân hun-lūi ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ Lietuva-gí, i khah chiap-kīn hù-kīn ê Latvia-gí. Su-siá hē-thóng hong-bīn, sī ēng la-teng-jī lâi siá. It-poaⁿ gí-giân-ha̍k ê gián-kiú kap hun-sek jīn-ûi, tī Ìn-Au gí-hē lāi-té, Lietuva-gí sī bo̍k-chêng siōng-kài kó͘-chá ê gí-giân, iû-goân pó-liû Goân-chó͘ Ìn-Au giân-gí ê te̍k-sek.

Le̍k-súSiu-kái

 
Che sī bo̍k-chêng chhōe tio̍h siōng kó͘-chá, ēng Lietuva-gí bûn-jī siá ê chhiú-kó, tāi-iok sī tī 1503 nî só͘ lâu lo̍h--lâi ê kì-lo̍k. Chit-tiuⁿ tô͘ sī hiān-tāi koh hoan-siá ê pán-pún.

Hām kî-thaⁿ Ìn-Au Gí-hē lāi-té ê gí-giân lâi pí-kàu, Lietuva-gí kap Hoân-gí, iā sī Kó͘ Hi-lia̍p-gí kāng-khoán, siong-tùi sī pó-chhî tio̍h khah oân-chéng ê gí-im kap bûn-hoat kiat-kò͘, ū khah bêng-hián ê goân-chá gí-giân te̍k-sek. Sui-jiân Lietuva-gí ê bûn-pún, chit-chūn ē-tàng khòaⁿ tio̍h ê, ke̍k-ke chhōe ū kàu se-goân 1500 nî chó-iū ê chu-liāu niâ, m̄-koh in-ūi ū hia-ê siong-tùi oân-chéng ê gí-hoat te̍k-sek, iû-goân sī gián-kiú Goân-chó͘ Ìn-Au giân-gí ê tiōng-iàu chham-khó kap ki-chhó͘.

Chi̍t-kóa choan-bûn gián-kiú Lietuva-gí ê gí-giân choan-ka chhin-chhiūⁿ Franz Bopp, August Schleicher, Adalbert Bezzenberger, Louis Hjelmslev, Ferdinand de Saussure, Winfred P. Lehmann and Vladimir Toporov téng-téng.

Gí-giân Tē-khuSiu-kái

Lietuva-gí chú-iàu ê sú-iōng tē-khu tī Lietuva. Kî-thaⁿ chhiūⁿ Belarus, Latvia, Pho-lân kok-lāi, kap Lō͘-se-a ê Kaliningrad Chiu chit-má mā-ū Lietuva-gí ê sú-iōng jîn-kháu.

Su-siáSiu-kái

Lietuva-gí ē su-siá hē-thóng sú-iōng ki-pún ê La-teng jī-bó chi-gōa, koh ka-siōng Phiat-im hû-hō. Chóng-kiōng ū 32 ê jī-bó. Su-siá ê sî-chūn, koàn-sì kah y siá tī į (į im sī i ê im ka-siōng phîⁿ-im) ê āu-piah, in-ūi nn̄g ê jī-bó lóng sī tāi-piáu tn̂g-bó-im [iː] ê im.

Tōa-siá
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
Sió-siá
a ą b c č d e ę ė f g h i į y j k l m n o p r s š t u ų ū v z ž

Chuù-káiSiu-kái

Chham-khó bûn-hiànSiu-kái

  • Ambrazas, Vytautas; Geniušienė, Emma; Girdenis, Aleksas; Sližienė, Nijolė; Valeckienė, Adelė; Valiulytė, Elena; Tekorienė, Dalija; Pažūsis, Lionginas (1997), Ambrazas, Vytautas, pian., Lithuanian Grammar, Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, ISBN 9986-813-22-0 
  • Pang-bô͘:SOWL
  • Leonardas Dambriūnas, Antanas Klimas, William R. Schmalstieg, Beginner's Lithuanian, Hippocrene Books, 1999, ISBN 0-7818-0678-X. Older editions (copyright 1966) called "Introduction to modern Lithuanian".
  • Remys, Edmund, Review of Modern Lithuanian Grammar, Lithuanian Research and Studies Center, Chicago, 2nd revised edition, 2003.
  • Klimas, Antanas. "Baltic and Slavic revisited". Lituanus vol. 19, no. 1, Spring 1973. 23 October 2007 khòaⁿ--ê. 
  • Zigmas Zinkevičius, "Lietuvių kalbos istorija" ("History of Lithuanian Language") Vol.1, Vilnius: Mokslas, 1984, ISBN 5-420-00102-0.
  • Remys, Edmund, General distinguishing features of various Indo-European languages and their relationship to Lithuanian, Indogermanische Forschungen, Berlin, New York, 2007.
  • Dini, P. U. (2000). Baltų kalbos: Lyginamoji istorija [Baltic Languages: A Comparative History] (ēng Lietuva-gí). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01444-0. 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Lietuva-gí ê pán-pún.