Los Angeles Angels of Anaheim

Los Angeles Angels of AnaheimIá-kiû Tāi Liân-bêng Bí-kok Liân-bêng Sai-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.

Los Angeles Angels of Anaheim
2024 nî Los Angeles Angels of Anaheim kiû-kùi
1961 nî sêng-li̍p
Tūi-ngó͘ piau-chìBō-á hui-chiong
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Thè-hiu hō-bé
Sek-chhái
  •                    
Miâ
Phian-miâ
  • The Halos
Kiû-po͘
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (1) 2002
AL koan-kun (1) 2002
Sai-khu koan-kun (9)
Wild card (1) 2002
Kiû-thoân
Thâu-ke Arte Moreno
Chóng-kàu-liān Mike Scioscia
Chóng-keng-lí Billy Eppler
Êng-ūn chóng-chhâi John Carpino
Che sī chi̍t phiⁿ iá-kiû tūi-ngó͘ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.