Luluna (Hàn-miâ: 羅娜, 羅羅娜, 鹿羅娜, 羅漊納) sī Tâi-oân Bunun-cho̍k Isbukun ê chi̍t ê pō͘-lo̍k, hêng-chèng-siōng sio̍k-î Lâm-tâu-koān Sìn-gī-hiong Lô-ná-chhoan (羅娜村).[1] I sī choân Tâi-oân Bunun-cho̍k siōng tōa ê pō͘-lo̍k, mā sī Tâi-oân Goân-chū Bîn-cho̍k tiong siōng tōa ê pō͘-lo̍k, ki-bîn ū chi̍t chheng gōa lâng.[2]

Tē-lí siu-kái

Luluna khiā-tī Tan-liú-lân-khe Khe-khàm-kûn (陳有蘭溪溪崁群) ê Luluna Khe-khàm (羅娜溪崁) téng-koân,[3] chē sī Pit-chio̍h-khe (筆石溪) kā Tan-liú-lân-khe chhiong-chek ·chhut-lâi ê sìⁿ-chōng-tē, hái-poa̍t 900 kàu 1000 kong-chhioh.

Le̍k-sú siu-kái

Luluna pún-lâi sī Luhtu-kûn Tsou-cho̍k ê Lâm-á-kha-siā (楠仔跤社) lâng ê sè-chhng, goân-miâ kiò-chò Nia-feo’isi.[4] Hia-ê Tsou-cho̍k lâng kah tòa tī Lêng-ko-kūn hoan-tē ê Isbukun Bunun-cho̍k lâng chò-tùi-thâu.

Ji̍t-pún sî-tāi ê 1935 nî, Ji̍t-pún sit-bîn chèng-hú chip-hêng chi̍p-thoân î-chū ê lí-hoan chèng-chhek, kiông-pek Tsou-cho̍k kā chi̍t tè khe-khàm-tē koah-jiōng hō͘ Bunun-cho̍k ê 8 siā, lóng-chóng 76 hō͘, 1102 lâng, hō͘ in chhian-·ji̍p-lâi. Pō͘-lo̍k ê sin ê miâ Luluna, khó-lêng sī tùi Tsou-cho̍k thâu-lâng ê sī-cho̍k 魯澛那納 ia̍h-sī Yulunana (優路拿納) lâi ·ê. [1][2][4]

1945 nî, Lêng-ko-kūn hoan-tē kái-chè chò Lô-ná-hiong (羅娜鄉) ê hêng-chèng tiong-sim ba̍t siat tī leh Luluna, iah-m̄-koh 1946 nî chit ê hiong kái-miâ chò Sìn-gī-hiong, hiong-kong-só͘ mā sóa-ūi sóa khì khah óa chúi-bóe ê Bêng-téng-chhoan (明德村).[5]

2014 nî, “Tâi-oân Goân-chū Bîn-cho̍k Pō͘-lo̍k Hêng-tōng Liân-bêng” hiòng chèng-hú cheng-chhú, hi-bāng kóng Sìn-gī-hiong ē-tàng hui-ho̍k goân-miâ Lô-ná-hiong.[6]

Jîn-bûn siu-kái

Kàu-io̍k siu-kái

Chong-kàu siu-kái

ki-bîn chú-iàu sìn Ki-tok-kàu kap Thian-chú-kàu. Chng-lāi ê kàu-tn̂g ū:

  • Luluna Thian-chú-tn̂g (羅娜天主堂)
  • Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Luluna kau-hōe (臺灣基督長老教會羅娜教會)

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. 1.0 1.1 "羅娜部落【Luluna】" (ēng Hôa-gí). 原住民族委員會. 2015. goân-loē-iông tī 2020-09-19 hőng khó͘-pih. 2022-08-05 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 "羅娜部落" (ēng Hôa-gí). 國立彰化生活美學館. 2014. 2022-08-05 khòaⁿ--ê. 
  3. "陳有蘭溪階地群" (ēng Hôa-gí). 台灣地景保育網. 2022-07-04. 2022-08-05 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 "孤立於阿里山外的鄒族久美部落" (ēng Hôa-gí). 原住民族委員會. 2015. goân-loē-iông tī 2021-12-08 hőng khó͘-pih. 2022-08-05 khòaⁿ--ê. 
  5. "歷史沿革" (ēng Hôa-gí). 信義鄉公所. 2019. goân-loē-iông tī 2022-07-01 hőng khó͘-pih. 
  6. 黃邦平、花孟璟、林子翔、佟振國、陳信仁、張瑞楨 (2014-10-25). "拒復興仁愛 山川部落爭「原」 味" (ēng Hôa-gí). Chū-iû Sî-pò. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2014-10-25. 2014-10-26 khòaⁿ--ê.