Michelin (Eng-gí ho͘-im: /ˈmɪʃ(ə)lɪn,_-læ̃/ "Óa-im: "mí-si-lìn""; Hoat-gí ho͘-im: ​[miʃlɛ̃] "Óa-im: "mí-si-làⁿ""; choân-miâ: SCA Compagnie Générale des Établissements Michelin) sī chi̍t keng Hoat-kok ê thái-ah chè-chō kong-si, pún-siā tī Auvergne tē-hng ê Clermont-Ferrand siâⁿ.