Mitrailleuse (Hoat-gí ho͘-im: [mitʁajøz]) sī khah-chá chi̍t lūi ū chē kóng chhèng-sin ê chhèng-phàu, ē-sài chi̍t kái siā chhut chē lia̍p chhèng-chí he̍k-chiá sī sìn-sok hoat chhut chē kái chhèng-chí. Pún khoán bú-khì siāng chá sī 1851 nî Pí-lī-sî ê kun-koaⁿ Toussaint Fafchamps hoat-bêng--ê. Hoat-kok tī 1866 nî chhái-ēng 25 kóng khoán-sek, thâu piàn hông chèng-sek la̍p ji̍p kun-chong jî-chhiá sú-iōng tī chú-iàu chiàn-sū sī tī Phó͘ Hoat Chiàn-cheng ê sî.

J.B. Verchere de Reffye siat-kè ê khoán-sek.

Siong-koan siu-kái