Nakashima Mika (中島美嘉; 1983 nî 2 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì ), Bân-lâm-gí tha̍k-tsheh-im Tiong-tó Bí-ka, tī Kagosima-kuān tshut-sì. Nakashima sī Ji̍t-pún tsin tshut-miâ--ê tsa-bóo kua-tshiú tsham ián-uân, tsit-má sī Sony im-ga̍k gôo-lo̍k tshiam-iok--ê gē-jîn. Sin-kuân 160 kong-hun, thé-tāng 40 kong-kin. 2001 nî, i king-iû tsú-ián--ê Ji̍t-kio̍k Kizudarake no Love Song (傷だらけのラブソング ) kah tsú-tê-khik Stars lâi tshut-tō. I mā in-uī i ti̍k-pia̍t--ê kò-jîn hong-keh, hōo i piàn-sîng 2000 nî-tāi--ê Ji̍t-pún tāi-piáu kua-ki (歌姬) tsi it. Tû-liáu tshiùnn-kua, ián-uân--ê Nakashima mā siū tio̍h o-ló, tik tio̍h tsin tsē tsióng-hāng--ê khíng-tīng; 2005 nî, i tsú-ián--ê tiān-iánn NANA sī hit nî Ji̍t-pún kok-phìnn nî-tōo phiò-pâng kuan-kun, āu-lâi koh liû-hîng tsuân A-tsiu.

Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 中島 美嘉
Kana なかしま みか
Hepburn-sek Lô-má-jī Nakashima Mika

Nakashima tshiùnn-kua ū i ka-kī--ê hong-sik, khik-hong mā tsin tsē khuán, tshin-tshiūnn Iô-kún, Reggae, kah Jazz. Iû-kî sī i ê tsîng-kua siōng-kài tshut-miâ, Stars, Will, Yuki no Hana, Sakurairo Mau Koro, Mienai Hoshi, Life, Orion, Always bô-lūn tī Ji̍t-pún ia̍h-sī tsuân A-tsiu lóng tsin sî-kiânn. Iáu-koh ū, 2003 nî í-āu huat-hîng ê kua-khik tuā-pōo-hūn lóng sī Nakashima i pún-lâng siá--ê sû.

Tsok-phínSiu-kái

Tuann-khikSiu-kái

Tsuan-tsi̍pSiu-kái

Tshù-sū
Huat-hîng sî-kan
Miâ-tshing
Tsok-phín kì-lo̍k
Thâu tsiu siau-lōo
1st
2002 / 8 / 28
True
ORICON thâu tsiu NO.1
Siau-lōo tshiau-kuè pah-bān tiunn.
451,230 tiunn
2nd
2003 / 11 / 6
Love
ORICON thâu tsiu NO.1
Siau-lōo tshiau-kuè pah-bān tiunn.
437,218 tiunn
3rd
2005 / 3 / 9
Music
ORICON thâu tsiu NO.1 
231,521 tiunn
4th
2007 / 3 / 14
Yes
ORICON thâu tsiu NO.3
153,261 tiunn 
5th
2008 / 11 / 26
Voice
ORICON thâu tsiu NO.1
155,502 tiunn
6th
2010 / 10 / 27
Star
ORICON thâu tsiu NO.3
92,962 tiunn
7th
2013 / 1 / 30
Real
ORICON thâu tsiu NO.1
49,098 tiunn

Mini Tsuan-tsi̍pSiu-kái

Tshù-sū
Huat-hîng sî-kan
Miâ-tshing
Tsok-phín kì-lo̍k
Thâu tsiu siau-lōo
1st
2002 / 11 / 6
Resistance  
ORICON thâu tsiu NO.1
132,150 tiunn
2nd
2004 / 9 / 15
Oborozukiyo: Inori
93,416 tiunn

Tsing-suán-tsi̍pSiu-kái

Tshù-sū
Huat-hîng sî-kan
Miâ-tshing
Tsok-phín kì-lo̍k
Thâu tsiu siau-lōo
Tsóng siau-lōo
1st
2005 / 12 / 7
Best
ORICON thâu tsiu NO.1
Siau-lōo tshiau-kuè pah-bān tiunn.
480,097 tiunn 
1,204,996 tiunn