Ngó͘-tāi chóng-chú-kàu-khu

Ngó͘-tāi chóng-chú-kàu-khu (五大總主教區, Kó͘ Hi-lia̍p-gú: Πενταρχία) sī chho͘-kî Ki-tok-kàu ê kài-liām, chiong Lô-má Tè-kok pun sêng 5 ê chóng-chú-kàu-chō koán ê tē-khu: Lô-má, Constantinopolis, Alexandria, Antiochia kap Iâ-lō͘-sat-léng.

Ngó͘-tāi chóng-chú-kàu-khu

Ngó͘-tāi chóng-chú-kàuSiu-kái

Ngó͘-tāi chóng-chú-kàu
chóng-chú-kàu-khu kàu-hoē taⁿ ê chóng-chú-kàu
siōng miâ chiū-jīm
Lô-má Thian-chú-kàu   Franciscus
(kàu-hông)
2013 nî 3 goe̍h 13 ji̍t
Constantinopolis Tang Chèng-kàu   Bartholomew 1-sè
(chóng-chú-kàu)
1991 nî 11 goe̍h 2 ji̍t
Armenia chū-chú sú-tô͘ kàu-hoē Sahak 2-sè Mashalian
(chóng-chú-kàu)
2019 nî 12 goe̍h 11 ji̍t
Alexandria Copt Thian-chú-kàu-hoē   Ibrahim Isaac Sidrak
(chóng-chú-kàu)
2013 nî 1 goe̍h 15 ji̍t
Alexandria Hi-lia̍p Chèng-kàu-hoē   Theodore 2-sè
(chóng-chú-kàu)
2004 nî 10 goe̍h 24 ji̍t
Copt Chèng-kàu-hoē   Tawadros 2-sè
(kàu-hông)
2012 nî 11 goe̍h 18 ji̍t
Antiochia Maronite Kàu-hoē   Bechara Boutros al-Rahi
(chóng-chú-kàu)
2011 nî 3 goe̍h 15 ji̍t
Sū-lī-a Thian-chú-kàu-hoē   Ignatius Joseph 3-sè Yonan
(chóng-chú-kàu)
2009 nî 1 goe̍h 20 ji̍t
Melkite Hi-lia̍p Thian-chú-kàu Antiochia Chóng-chú-kàu-hoē   Youssef Absi
(chóng-chú-kàu)
2017 nî 6 goe̍h 21 ji̍t
Antiochia Hi-lia̍p Chèng-kàu-hoē   Yuhanna 10-sè
(chóng-chú-kàu)
2013 nî 2 goe̍h 10 ji̍t
Sū-lī-a Chèng-kàu-hoē   Ignatius Aphrem 2-sè
(chóng-chú-kàu)
2014 nî 3 goe̍h 31 ji̍t
Iâ-lō͘-sat-léng Thian-chú-kàu   Pierbattista Pizzaballa
(chóng-chú-kàu)
2020 nî 10 goe̍h 24 ji̍t
Iâ-lō͘-sat-léng Hi-lia̍p Chèng-kàu-hoē   Patriarch Theophilos 3-sè
(chóng-chú-kàu)
2005 nî 11 goe̍h 22 ji̍t
Armenia chū-chú sú-tô͘ kàu-hoē Nourhan Manougian
(chóng-chú-kàu)
2013 nî 1 goe̍h 24 ji̍t