Pī-lān sī lâng tô-siám hûi-hiám ê kím-kip hêng-tōng. Chia só͘ kóng hûi-hiám pau-koat chhan-chhiūⁿ hong-thai, hóe-chai, tōa-chúi, khong-si̍p téng-téng.

Siong-koan修改