Pek (煏) sī chú-chia̍h ê hong-hoat chi̍t khoán, ēng tn̂g sî-kan ê taⁿ jia̍t, it-poaⁿ sī kǹg ji̍p pek-lô͘, mā thang lī-ēng sio hóe-hu ia̍h chio̍h-thâu lâi khòng. Pháng sī siāng phó͘-phiàn ēng pek ê hong-sek chò--ê mi̍h.

Koan-liân siu-kái

Liân-kiat siu-kái