Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Phīⁿ (khu-pia̍t).

Phīⁿ, kháu-gú kóng phīⁿ-á, sī chek-chui tōng-bu̍t thâu-pō͘ ê khì-koan, loē-pō͘ ū phīⁿ-khiuⁿ, khò phīⁿ-khang lâi kap goā-pō͘ sio-thàng, sī tōng-bu̍t khip-siu kiam thò͘-chhut khong-khì ê thong-tō, mā sī chiap-siu hiù-kak ê só͘-chāi.

Lâng phīⁿ-á ê goā-piáu.