Phayao Hú (Thài-gí: พะเยา) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Phayao, tāi-iok ū 50 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 6335.1 km².

Phayao Hú ê ūi-tì.