Hu̍t-thn̂g-thé

(Tùi Ribosome choán--lâi)

Hu̍t-thn̂g-thé (Eng-gí: ribosome "Óa-im: "lái-bo-sòm"") sī chi̍t khoán hun-chú ki-hâi, chûn-chāi tī oa̍h sè-pau lāi-bīn, sī nn̄g-pe̍h-chit hap-sêng, ia̍h tio̍h sī hoan-e̍k ê tiûⁿ-só͘. Hu̍t-thn̂g-thé àn-chiàu mRNA ê pâi-lia̍t sūn-sī, chiong amino sng chiap chò-hóe, seng-sán chhut polypeptide tn̂g-liān. Hu̍t-thn̂g-thé pún-sin sī nn̄g-ê pō͘-kiāⁿ cho͘-ha̍p--khì-lâi-ê, hun choan-bûn tha̍k RNA sūn-sī ê sió tan-goân, kap hū-chek sio-chiap amino sng ê tōa tan-goân.