"Siōng-tè" ê kî-tha ì-sù, khòaⁿ Siōng-tè (khu-pia̍t-ia̍h).

It-sîn-kàu--ni̍h to̍k-it ê Sîn/Siōng-tè, sī bān-hāng-mi̍h lāi-tè siōng-koân ê chûn-chāi, sī tong-goân-chho· chhòng-chō--ê, tī bān-mi̍h téng-koân chò chú-cháiⁿ--ê, it-poaⁿ jīn-ûi I sī choân-lêng, choân-ti, tī ta̍k-só·-chāi lóng tī-leh, koh ū chiâu-chn̂g ê thiàⁿ--ê. Pí-lūn Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu, Islam kàu lóng ū chit-ê koan-liām. Nā Lô-má Thian-chú-kàu sī koàn-sì kóng Thian-chú, mā ū kā 2 chióng kóng-hoat kap-chò-hoé pìⁿ Siōng-chú--ê. Ū chi̍t-koá Islam-kàu ê ha̍k-chiá chú-tiuⁿ Siōng-tè ê miâ tiāⁿ-tio̍h ēng A-la-pek-gí keng-bûn ê iōng-sû, Allah, bē-ēng-tit hoan-e̍k.

Kok it-sîn-kàu ê sîn

siu-kái

Kî-tiong siōng-chú-iàu--ê phì-jû Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu kap Islam-kàu lāi-té, lóng jīn-ûi Siōng-tè chhòng-chō chit-ê sè-kài, koh thóng-tī kui-ê ú-tiū. In lóng jīn-ûi Siōng-tè ū ē-bīn chiah-ê sèng-chit:

  • Siōng-tè sī sèng--ê (bô choē--ê, bē siau-si̍h bē hú-pāi--ê)
  • Siōng-tè sī kong-gī--ê (pêⁿ-chiàⁿ--ê, gī--ê, I ê phoàⁿ-toàn mā lóng-sī tio̍h--ê)
  • Siōng-tè ū chiâu-chn̂g ê koân-lêng (I ê ì-hiòng tiāⁿ-tio̍h ē chiâⁿ)
  • Siōng-tè sī choân-lêng--ê (bô I chò-bē-kàu ê tāi-chì)
  • Siōng-tè sī choân-ti--ê (bô I m̄-chai ê tāi-chì)
  • Siōng-tè ū chiâu-chn̂g ê thiàⁿ
  • Siōng-tè tī ta̍k-só·-chāi lóng tī-leh
  • Siōng-tè sī tī bān-hāng-mi̍h chìn-chêng tō tī-leh--ê, I ti̍t-ti̍t tī-leh, koh éng-oán tī-leh.
  • Siōng-tè sī chhiau-thoat--ê (I tī khong-kan kap sî-kan í-goā, I bē hō· chit-sè-kan ê le̍k-liōng he̍k-sī kî-thaⁿ I só· chhòng-chō ê mi̍h lâi éng-hióng.

Iû-thài-kàu, Ki-tok-kaù kap Islam it-poaⁿ kā Siōng-tè khoàⁿ-chò sī ū ūi-keh--ê, I ū ì-hiòng mā ū kò-sèng, chóng--sī ū chin chē lí-sèng-chú-gī ê tiat-ha̍k-ka, in kám-kak che sī m̄-tio̍h--ê, in jīn-ûi tùi Siōng-tè jīn-hô chhin-chhiūⁿ lâng ê kóng-hoat, lóng kan-taⁿ sī phì-jū niā-tiāⁿ, in kóng Siōng-tè kah-sī chhiau-thoat--ê, tō bô-khó-lêng ū chhiūⁿ lâng ê kiâⁿ-choè.

Tī ki-tok-kàu (chú-iàu ê kàu-phài) ê koan-liām lāi-té, Siōng-tè ū 3-ê ūi-keh, hō-chò sam-ūi it-thé, m̄-koh bô-kâng ê kàu-phài, tùi Sèng-kiáⁿ ê ì-hiòng kap sèng-chit, iû-goân iáu ū cheng-gī.

Siong-koan

siu-kái

Liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: God