Sòaⁿ-sèng thí-khui

Hiòng-liōng khong-kan tiong, chi̍t ê hiòng-liōng chi̍p-ha̍p ê sòaⁿ-sèng thí-khui (Hàn-jī: 線性褫開, Eng-gí: linear span), tiō sī pau-hâm ê siōng sè chú-khong-kan.

Tēng-gīSiu-kái

Siat-sú ū chi̍t ê tī thé   téng-bīn ê hiòng-liōng khong-kan  . Hiòng-liōng chi̍p-ha̍p   ê sòaⁿ-sèng thí-khui (kán-chheng thí-khui) tiō sī só͘-ū pau-hâm   ê chú-khong-kan ê kau-chi̍p  . Lán kā siá-chò  , mā ē-ēng-tit sú-iōng ē-bīn kúi-nā chióng kóng-hoat:

  •   sī hō͘   thí ·khui ê chú-khong-kan. (Eng-gí: W is the subspace spanned by S.)
  •   thí ·khui  . (Eng-gí: S spans W.)
  •    ê thí-khui chi̍p-ha̍p. (Eng-gí: S is a spanning set of W.)

Lēng-gōa chi̍t chióng tēng-gī sī án-ne:   ê thí-khui tiō-sī só͘-ū   ê goân-sò͘ ê iú-hān sòaⁿ-sèng cho͘-ha̍p, i.e.,

 

Siu-kái

  •   sī ê si̍t-sò͘ hiòng-liōng khong-kan  ê chi̍t ê thí-khui chi̍p-ha̍p. Chi̍t ê te̍k-sû ê thí-khui chi̍p mā sī   ê chi̍t ê ki-té. Nā-chún kā   ōaⁿ-chò  , chit ê chi̍p-ha̍p tiō ē chiâⁿ-chò   ê phiau-chún ki-té.
  •   mā sī  ê chi̍t ê thí-khui chi̍p-ha̍p, m̄-kò i m̄ sī ki-té, in-ūi i bô sòaⁿ-sèng to̍k-li̍p.
  •   m̄ sī   ê thí-khui chi̍p-ha̍p, tān-sī i thí ·khui  .