Sai Hui-chiu

(Tùi Sai-hui choán--lâi)

Se Hui-chiuHui-chiu se-pêng ê khu-he̍k.

Kok-ka siu-kái