San-ô͘-chiau

(Tùi San-ô͘-ta choán--lâi)

San-ô͘-chiau sī 1 khoán seng-bu̍t khí-chō ê àm-chiau, tī jia̍t-tài tē-khu ê hái-chúi-té ū-tè-chhōe. San-ô͘-chiau ê kut-ki kap i ê chhâi-liāu chú-iàu sī san-ô͘ seng-sán chè-chō chhut-lâi ê. San-ô͘-chiau ē-tàng sī san-ô͘-tó.

San-ô͘-chiau chhiâⁿ-ióng ho̍k-cha̍p ê seng-thài hē-thóng.