San Francisco Giants sī lē-sio̍k tī Iá-kiû Tāi Liân-bêng Kok-ka Liân-bêng Sai-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.

San Francisco Giants
2024 nî San Francisco Giants kiû-kùi
1883 nî sêng-li̍p
Chū 1958 nî khai-sí tī San Francisco
Bō-á hui-chiong
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Thè-hiu hō-bé
Sek-chhái
  •               
Miâ
Phian-miâ
  • The Orange and Black, Los Gigantes, The G-Men, The Jints, The Gyros, The Boys from the Bay
Kiû-po͘
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (8)
NL koan-kun (23)
Sai-khu koan-kun (8)
Wild card (2)
Kiû-thoân
Thâu-ke San Francisco Baseball Associates LLC
Chóng-kàu-liān Bruce Bochy
Chóng-keng-lí Bobby Evans
Êng-ūn chóng-chhâi Farhan Zaidi
Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.