So͘-kat-lân Ông-kok

(Tùi Scot-lân Ông-kok choán--lâi)

So͘-kat-lân Ông-kok (So͘-kat-lân-gí: Kinrick o Scotland; So͘-kat-lân Gael-gí: Rìoghachd na h-Alba) sī Au-chiu sai-pak-pō͘ tī kó͘-chāi ê kok-ka, it-poaⁿ jīn-ûi 843 nî kiàn-li̍p, kè-sio̍k chûn-chāi kàu 1707 nî, chiah kap Eng-lân Ông-kok liân-ha̍p, sán-sêng Tāi Britain Ông-kok.

1190 nî chó-iū So͘-kat-lân Ông-kok hoān-ûi (chheⁿ-sek).