So͘-kat-lân-lâng

(Tùi Scot-lâng choán--lâi)

So͘-kat-lân-lâng (So͘-kat-lân-gí: Scots Fowk; So͘-kat-lân Gael-gí: Albannaich; Eng-gí: Scottish people ia̍h Scots) sī So͘-kat-lân ê chāi-tē bîn-cho̍k. In ê khí-goân thang tùi Pict lâng kap Gael lâng ha̍p chò-hóe tī 9 sè-kí ê sî kiàn-li̍p So͘-kat-lân Ông-kok kóng khí, ū Celt lâng kiam German lâng ê sêng-hun.