Seng-hoâ sī chi̍t khoán bu̍t-chit tùi kò͘-thài bô keng-koè e̍k-thài ti̍t-chiap choán-hoà chiâⁿ khì-thài ê koè-têng, sī bu̍t-chit tī un-tō͘ kap khì-ap khah sam-siòng-tiám kē ê sî-hāu hoat-seng ê bu̍t-chit chōng-thài piàn-hoà.

Seng-hoâ sī khip-joa̍h hoán-èng.