Serbia kap Montenegro Kok-ka Cho͘-ha̍p (Serbia-gí: Државна заједница Србија и Црна Гора / Državna zajednica Srbija i Crna Gora) sī í-chêng Montenegro kap Serbia ê liân-pang, tiàm tī Balkan Poàn-tó; chit 2 ê kiōng-hô-kok í-chêng lóng sī Yugoslavia Liân-pang lāi-té ê kiōng-hô-kok, āu--lâi tī 2006 nî sûi-ê thoat-lî cho͘-ha̍p.

Serbia kap Montenegro Kok-ka Cho͘-ha̍p
Državna Zajednica Srbija i Crna Gora
Државна Заједница Србија и Црна Гора
2003 nî–2006 nî
Serbia kap Montenegro kî-á
kî-á
Serbia kap Montenegro
bûn-chiong
Kok-koa: "Хеј, Словени" / "Hej, Sloveni"
"Hey, Slavs"

Siú-to͘ Belgrade
Koaⁿ-hong gí-giân Serbia-gí
Chèng-hú kiōng-hô-kok
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
2003 nî
• Pang-hoāi
2006 nî
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Yugoslavia Liân-pang Kiōng-hô-kok
Serbia
Montenegro
Taⁿ siok-tī  Serbia
 Montenegro
 Kosovo

Serbia kap Montenegro tī Au-chiu tang-lâm-pō͘, sai-lâm-pêng kap Adria-hái sio-liân. Piⁿ--á ê kok-ka ū Bosnia kap Herzegovina, Croatia, Hông-gâ-lī, Romania, Bulgaria, Macedonia Kiōng-hô-kok kap Albania.

Serbia kap Montenegro tē-tô͘