Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám

Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám (Eng-bûn: The Adventures of Sherlock Holmes) sī Arthur Conan Doyle choān-siá ê chi̍t phō siáu-soat-chi̍p; sio̍k-î Sherlock Holmes hē-lia̍t. Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám lóng-chóng siu-lo̍k 12 phiⁿ toán-phian siáu-soat.

Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám tē-it pán ê hong-bīn

Kò͘-sū

siu-kái

Siong-koan

siu-kái
  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î siáu-soat ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.