Siōng-su (尚書) ia̍h sī kiò choè Su-keng (書經), sī chi̍t ê Tiong-kok thoân-thóng bûn-hiàn, kap Si-keng, E̍k-keng, Lé-kì kap Chhun-chhiu hō͘ Jû-ka tâng-chê kiò choè "Ngó͘-keng".

Siōng-su

Koh khoàⁿ

siu-kái