Siōng Îⁿ
Hàn-jī
尚 圓
Kana
ショー イン
Lô-má-jī
Shō In

Siōng Oân (尚 圓, ショーイン; 1415 nî~1476 nî) sī Liû-kiû-kok tē-7 tāi kok-ông, kah Tē-jī Siōng--sī (第二尚氏) ê kiàn-kok tāi kun-ông; 1469 kàu 1476 nî-kan chāi-ūi.

Siōng Oân teng-ki chìn-chêng, goân-miâ Kim-hoân (金丸), jú-miâ Su-tek-kim (思德金)

I ê sîn-miâKim-hoân Àn-si Thiⁿ-boa̍t-sio̍k chi Ông-jîn-chú (金丸按司添末續之王仁子).

Seng-pêng siu-kái

1434 nî, Siōng Oân ê pē-bú kòe-sin, i hām sió-tī Siōng Soan-ui (尚宣威) tàu-tīn siⁿ-oa̍h.

1438 nî, Siōng Oân hām in bó͘ kah in sió-tī chò-hóe cháu-lō͘, lâi kàu Kok-thâu (國頭).

1441 nî, 27 hòe ê Siōng Oân chi̍t-ke-hoé keng-kè Kiú-chì (久志) téng só͘-chāi, chòe-āu lâi kàu kiaⁿ-siâⁿ Siú-lí(首里), tâu-khò Siōng Thài-kiú (尚泰久) ông-chú. Siōng Thài-kiú āu-lâi kā i chhui-chiàn hō kok-ông Siōng Su-ta̍t (尚思達), siū hong "Ka-lâi-chhek-thâu" (家來赤頭). 1452 nî, Siōng Îⁿ sêng-ûi ko-kip koaⁿ-oân.