Soa-bo̍k he̍k-chiá soa-bô͘ kán-tan kóng sī 1 tah kàng-chúi (precipitation) bô chē ê tē-hêng (landform) ia̍h tē-khu. Soa-bô͘ bô cheng-bi̍t ê kho-ha̍k teng-gī.

Taklamakan Soa-bô͘
Atacama Soa-bô͘

Tē-chit-ha̍k lâi kóng, soa-bô͘ ē-tàng kán-tan tēng-gī chò 1 tang lāi ê kàng-chúi gia̍h chóng-chhé khah chió 250 mm ê só͘-chāi. Liân-ha̍p-kok kā ta-tē (dryland) hun chò chiok ta-sò (hyper arid), ta-sò (arid), poàⁿ ta-sò (semiarid), kap ta/a-sip (dry-subhumid).[1] Soa-bô͘ pau-hâm tī "chiok ta-sò" ia̍h "ta-sò" 2 lūi lāi-bīn.

Ùi si̍t-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lái kóng, soa-bô͘ sī chháu-bo̍k put-chí-á hi-hán ê só͘-chāi.

Lūi-hêng siu-kái

It-poaⁿ kóng ê soa-bo̍k sī soa-soa-bo̍k (erg; sand desert), chio̍h-soa-bo̍k (hamada; rocky desert), he̍k-chiá le̍k-soa-bo̍k (gravel desert). M̄-koh soa-bo̍k koh ū kî-tha lūi-hêng, pau-koat iâm-bo̍k (salt desert) kap ke̍k-tē soa-bo̍k/peng-bo̍k (polar desert/ice desert) téng-téng.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. What is meant by a 'dryland' ?

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Deserts

 
Wikibooks ū koan-hē Deserts ê kàu-châi kap soat-bêng-su.