Su-thoân[1] (師團; Eng-gí: division) sī kun-tūi ê cho͘-chit tan-goân, it-poaⁿ hâm 10,000 kàu 20,000 ê peng-á. Nā sī Sè-kài Tāi-chiàn sî-kî ê pō͘-peng su-thoân, ū khó-lêng chhiau-kòe 30,000 lâng.

Tùi lio̍k-kun lâi kóng, it-poaⁿ chi̍t-ê su-thoân ē-té sī hun chò kúi-a-ê liân-tūi (regiment) he̍k-chiá sī lú-thoân (brigade); chē-ê su-thoân koh ē-tàng ha̍p chò chi̍t-ê kûn-thoân (corps).

Si̍t-chè ê pian-chè kap hō-miâ chiàu ta̍k-ê kok-ka sī ke-kiám bô-kâng. Tī kīn-tāi Tiong-kok kun-tūi chèng-sek ê ēng-gí lāi-bīn, pún chân-kip sī hông hō chò su (師). Nā Ji̍t-pún kap Hân-kok lóng kiò su-thoân.

Chham-khó

siu-kái
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "師團". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.