Lú-thoân[1] (Eng-gí: brigade) sī kun-tūi ê chi̍t khoán chiàn-su̍t cho͘-chit, it-poaⁿ hâm 3 kàu 6 ê tōa-tūi (battalion) kap chi̍t kóa chi-oân tan-ūi. I ē-tàng sǹg sī ka-kiông he̍k-chiá khok-chhiong ê liân-tūi (regiment). Chē-ê lú-thoân ē-tàng cho͘ chò su-thoân.

Si̍t-chè ê pian-chè kap hō-miâ chiàu kok-ka kap kun-chéng sī ke-kiám ū piàn-hòa. Nā tī kīn-tāi Tiong-kok ê kun-tūi lāi-bīn, lú-thoân chit khoán chân-kip ê chèng-sek kóng-hoat sī (旅). "Lú-thoân" chi̍t-ê Hàn-jī-sû sī Ji̍t-pún kap Hân-kok téng kok-ka teh sú-ēng.

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "旅團". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.