Tân Kùi-tông

Tân Kùi-tông (陳季同; 1851 nî  – 1907 nî ), piáu-jī Kèng-jû (敬如), hō Sam-sêng Cha-khek (三乘槎客), sī Tiong-kok Boán-chheng Hâu-koaⁿ-koān chhut-sin ê chèng-tī jîn-bu̍t. I sī Boán-chheng bóe-kî ê Tiong-kok sin-chèng ê chham-ú-chiá, mā sī kāng chi̍t sî-kî ê gōa-kau-ka kap chok-ka.

Tân Kùi-tông

I tī 1867 nî khó-tiâu Kiû-sī Tông-gē Kio̍k (求是堂藝局), lo̍h-bóe ê Chûn-chèng O̍h-tn̂g. 1875 nî, Ji̍t-ì-kek tńg-khì Hoat-kok chhái-kò͘ chûn-kàm, Chûn-chèng Tāi-sîn Sím Pó-cheng kéng-soán Chûn-chèng O̍h-tn̂g ê iu-siù ha̍k-seng Tân Kùi-tông téng lâng tòe Ji̍t-ì-kek chò-hóe iû-le̍k Au-chiu. 1878 nî kàu 1889 nî i tī Hoat-kok Pa-lí Chèng-tī O̍h-tn̂g liû-ha̍k o̍h kong-hoat choan-gia̍p.

1895 nî, Tâi-oân in-ūi Shimonoseki Tiâu-iok hō͘ Tiong-kok koah-niū hō͘ Ji̍t-pún, i chú-tiuⁿ sêng-li̍p kok-ka lâi tùi-gōa kiû-oān. Bóe-á chham-ú chhek-oe̍h Tâi-oân Bîn-chú Kok pēng khí-chhó Bîn-chú-kok Soan-giân, âu-lāi hō͘ Tâi-oân Bîn-chú-kok Tāi-chóng-thóng Tn̂g Kéng-siông jīm-bēng chò Gōa-bū Tāi-sîn, hū-chek hit kok ê gōa-kau sū-bū. M̄-koh, Ji̍t-pún kun-tūi teng-lio̍k liáu-āu, i mā tùi Tn̂g Kéng-siông lī-khui Tâi-oân.