Tāi-oa̍t (Hàn-jī: 大越; Kok-gú-jī: Đại Việt) sī Oa̍t-lâm1054 nî chì 1804 nî só͘ sú-iōng ê chèng-sek kok-hō. 1054 nî, Lí-tiâu tē-3 tāi hông-tè Sèng-chong chiong kok-hō ùi Tāi-kû-oa̍t (大瞿越) kái chò Tāi-oa̍t í-lâi, lo̍h-bóe ê Tân-tiâu kap Lê-tiâu téng-téng tiâu-tāi mā lóng iân-iōng chit-ê kok-hō; kî-tiong ka-nā tī 1400 nî Ô͘-tiâu sî-tāi bat kái chò Tāi-gû (大虞). Put-kò, Tiong-kok kap Ji̍t-pún chē-chē Tang A-chiu kok-ka lóng khah phó͘-phiàn iōng An-lâm (安南) kap Kau-chí (交趾) lâi chheng-ho͘ tī Oa̍t-lâm ê chèng-koân. Tāi-oa̍t ê kun-chú mā lóng chiap-siū Tiong-goân hông-tè chhek-hong, hō-chò An-lâm-ông (安南王).