Thian-kan
Ngó͘-hêng Bo̍k Hó͘ⁿ Thó͘ Kim Súi
iông Kap Piáⁿ Bō͘ Keⁿ Jîm
im It Teng Sin Kúi
Tē-chi
iông chú în sîn ngó͘ sin sut
im thiú báu hāi

Tē-chi (地支) sī Bo̍k-chheⁿ kúi-tō pī pun chò 12 ê pō͘-hūn, kì chò chú, thiú, în, báu, sîn, , ngó͘, , sin, , sut, hāi. Bo̍k-chheⁿ ê kong-choán chiu-kî tāi-iok 12 tang, só͘-í Tiong-kok kó͘-chá ēng Bo̍k-chheⁿ lâi sǹg nî.