Thian-kan (天干) sī kó͘-chá Tiong-kok hoat-tián ê chi̍t-khóan kè-sò͘ hong-hoat. Thian-kan pau-hâm 10-ê hàn-jī, kah (甲), it (乙), piáⁿ (丙), teng (丁), bō͘ (戊), (己), kiⁿ (庚), sin (辛), jîm (壬), kùi (癸).

Thian-kan, tē-chi, chham pat-kòa.

Sú-iōng gí-giân pí-kàu siu-kái

Hàn-jī Bân-lâm-gí Kheh-gí Hôa-gí Hân-gí O̍at-lâm-gí Ji̍t-gí (Im-tha̍k)
kah kap jiǎ 갑 (gap) giáp こう (kou)
it yet 을 (eul) ất おつ (otu)
piáⁿ piáng bǐng 병 (byeong) bính へい (hei)
teng tên dīng 정 (jeong) đinh てい (tei)
bō͘ 무 (mu) mậu ぼ (bo)
기 (gi) kỷ き (ki)
kiⁿ kâng gēng 경 (gyeong) canh こう (kou)
sin sîn xīn 신 (sin) tân しん (sin)
jîm ngìm rén 임 (im) nhâm じん (zin)
kùi kui guǐ 계 (gye) quý き (ki)
Thian-kan
Ngó͘-hêng Bo̍k Hó͘ⁿ Thó͘ Kim Súi
iông Kap Piáⁿ Bō͘ Keⁿ Jîm
im It Teng Sin Kúi
Tē-chi
iông chú în sîn ngó͘ sin sut
im thiú báu hāi