Kah (Thian-kan)

(Tùi Kah (thian-kan) choán--lâi)

Kah (Hàn-jī: ) sī Thian-kan ê tē-it ūi.

Thian-kan
Ngó͘-hêng Bo̍k Hó͘ⁿ Thó͘ Kim Súi
iông Kap Piáⁿ Bō͘ Keⁿ Jîm
im It Teng Sin Kúi
Tē-chi
iông chú în sîn ngó͘ sin sut
im thiú báu hāi