Thiú (Hàn-jī: ) sī tē-chi ê tē 2 ūi, tùi-èng ê seⁿ-siùⁿ.

Thian-kan
Ngó͘-hêng Bo̍k Hó͘ⁿ Thó͘ Kim Súi
iông Kap Piáⁿ Bō͘ Keⁿ Jîm
im It Teng Sin Kúi
Tē-chi
iông chú în sîn ngó͘ sin sut
im thiú báu hāi