Pat-kòa
Hō͘-thian-tô͘

Sùn


Khun

Chìn
 
Tōe

Kùn

Khám

Khiân
Sian-thian-tô͘

Tōe

Khiân

Sùn

 
Khám

Chìn

Khun

Kùn
Lio̍k-si̍p-sù-kòa
Siōng-keng (1-30)
Hā-keng (31-64)
Khu-pia̍t: Kāng-miâ ê tōng-bu̍t, chhiáⁿ khoàⁿ Pat-kòa (tōng-bu̍t)

Pat-kòaE̍k-keng lāi-té ê 8 khoán hû-hō.

Pat-kòa

Pat-kòa

siu-kái
Pat-koà miâ-jī
(Hàn-jī)
miâ-jī
(Pe̍h-oē-jī)
chū-jiân hong-ūi
  Khiân thian sai-pak
  Khun sai-lâm
  Chìn lûi tang
  Sùn hong tang-lâm
  Khám chúi pak
  hoé lâm
  Kùn soaⁿ tang-pak
  Tōe te̍k sai

Koh khoàⁿ

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ba Gua