Tē-hō-miâ ê bûn-ngá-hòa

Tē-hō-miâ ê bûn-ngá-hoà sī lâng hō tē-hō-miâ ê sî chi̍t khoán hong-sek. Tī Tang-iûⁿ ê bûn-hòa tiāⁿ ūi tio̍h kā tē-hō-miâ piàn khah bûn-ngá, siám-pī bô hó-thiaⁿ ê kâng-im iōng-gí, ia̍h sī kiám-chió tē-hō-miâ lāi-bīn bô si̍t-chè ì-sù ê im-chiat lâi kái miâ.

Pí-lūn-kóng, bô ài Pak-kiaⁿ-oē tē-hō-miâ tang-tiong ê "er" (兒 IPA: [əɻ]); he̍k-chiá sī bô ēng3 Tâi-oân-oē ê "á", chhan-chhiūⁿ kā "Thô-á-hn̂g" (桃仔園) kái chò "Thô-hn̂g" (桃園).

Mā ū chi̍t khoán sī koaⁿ-hú kā tē-miâ ê chi̍t kóa Hàn-jī thè-oāⁿ chò pa̍t jī, kái-piàn chiàu kò-pia̍t Hàn-jī ké-soeh ê ì-sù, pí-lūn kā "Táⁿ-káu" (打狗)[kái 1] kái "Táⁿ-kó͘" (打鼓). Tī Tāi-oân, ū chi̍t lūi tē-hō-miâ sī ēng Ji̍t-pún-oē tùi Tâi-gí téng kî-tha chāi-tē giân-gí ê ho͘-im lâi siat-kè Ji̍t-pún Hàn-jī ê kì-siá, pí-lūn kā "Táⁿ-káu" (打狗) kái "Taka-o" (高雄).

Chù-káiSiu-kái

  1. Chiàu kò-pia̍t Hàn-jī ké-soeh ē sán-seng "kòng káu-á" ê ì-sù; si̍t-chè siōng sī tùi goân chā-tē giân-gí ho͘-im ê kì-siá.