Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok

(Tùi Tē-jī Tè-kok choán--lâi)

Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok (Hoat-gí: Second Empire), he̍k-chiá kóng Tē-jī Tè-chèng, sī Hoat-kok tī 19 sè-kí ê chi̍t tōaⁿ hiàn-chèng thé-hē, chū chóng-thóng Louis-Napoléon Bonaparte1852 nî 12 goe̍h 2 ji̍t kái chheng hông-tè liáu-āu khai-ki. Pún sî-kî chìn-chêng ê chèng-khoân sī Tē-jī kiōng-hô-kok, í-āu sī Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok.

Hoat-lân-se Tè-kok
Empire français
1852 nî–1870 nî
Hoat-kok kî-á
kok-kî
Hoat-kok kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Partant pour la Syrie
Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok kap i ê si̍t-bîn-tē
Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok kap i ê si̍t-bîn-tē
Siú-to͘ Paris
Thong-iōng gí-giân Hoat-gí
Chèng-hú Choa̍t-tùi kun-chú-chè(1852–1859)
Kun-chú li̍p-hiàn(1859–1870)
Hông-tè  
• 1852–1870
Napoléon III
Hoat-kok chóng-lí  
• 1869–1870
Émile Ollivier (tâu)
• 1870
Charles Cousin-Montauban, Comte de Palikao (bóe)
Li̍p-hoat ki-kò͘ Hoat-kok Gī-hōe
Chham-gī-īⁿ
Li̍p-hoat-thoân
Le̍k-sú  
• Napoléon III teng-ki
1852 nî 12 goe̍h chhe-2
1870年
1870 nî 9 goe̍h chhe-4
Bīn-chek
1856 537,699 km2 (207,607 sq mi)
1866 550,986 km2 (212,737 sq mi)
Jîn-kháu
• 1856
36039364
• 1866
38067064
Hoè-pè Hoat-kok franc
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Hoat-lân-se Tē-jī Kiōng-hô-kok
Hoat-lân-se Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok

Tē-jī Tè-kok tī 1870 nî 9 goe̍h 4 ji̍t in-ūi tī Sedan Chiàn-tò͘ chiàn-su Phó͘-kok chiah kiat-sok.