Tō͘ Chó͘-kiān (杜祖健 To Soken, 1930 nî chhut-sì), Eng-gí-miâ Anthony Tu, sī Tâi-oân chhut-sin ê hoà-ha̍k-ka, chú-iàu tī Bí-kok kap Ji̍t-pún oa̍h-tāng, hèng-chhù to̍k-bu̍t kap seng-bu̍t bú-khì, hoà-ha̍k bú-khì ê ián-kiù.

I pat hia̍p-chō͘ Ji̍t-pún kéng-chhat tiāu-cha 1995 nî Ômu Chin-lí-kàu (オウム真理教) só͘ hoat-tōng ê Sarin To̍k-khì Sū-kiāⁿ. Āu-lâi tī 2009 nî tit tio̍h Ji̍t-pún Thian-hông siúⁿ Hiok-ji̍t-tiong-siū-chiong (旭日中綬章) piáu-iông.

Tō͘ Chó͘-kiān sī Tâi-oân i-seng Tō͘ Chhong-bêng ê hāu-seⁿ.