Middag Ông-kok

(Tùi Tōa-tō͘ Ông-kok choán--lâi)

Middag Ông-kok (Tōa-tō͘ Ông-kok, 大肚王國) sī koè-khì tī Tâi-oân tiong-pō͘ ê pō͘-lo̍k liân-bêng. Tī 17 sè-kí ê Hô-lân-lâng siá ê ji̍t-kì khai-sí ū kì-chài chit ê liân-bêng. M̄-kò bô siá chit ê liân-bêng tī-tang-sî to̍h ū. Kàu Tēⁿ Keng sî-tāi, Middag Ông-kok sit-sè.

Cho͘-sêng

siu-kái

Cho͘-sêng Middag Ông-kok ê pō͘-cho̍k hâm Papora, Babuza, Hoanya kap Pazehhe; kun-kù 1638 nî Hô-lân-lâng ê chêng-pò, ū 18-ê chng. Ông-kok siāng kiông ê sî, koán-hat lóng-chóng 27-ê chng.

Chú-iàu ê chng-siā pau-koat Sada, Boedor, Deredonesel, kap Goema téng-téng, nā Middag ông tòa ê só͘-chāi chio̍h sī Middag[1].

Le̍k-sú

siu-kái

Middag Ông-kok kap Hô-lân-lâng ū chiap-chhiok, in-ê siú-léng Hô-lân-lâng chheng sī Keizer van Middag (ì-sù: Middag ê Ông), lēng-goā mā ū kì-lio̍k Hàn-jîn ê kóng-hoat Quata Ong, "Ong" tio̍h sī Hō-ló-oē ê "Ông". Hô-lân-lâng tī 1645 nî liáu-āu, sit-chè-siōng khòng-ché liáu Quata Ông ê kè-sêng.

Tēⁿ Sêng-kong chiàm Tâi-oân ê sî-chūn, kap Middag Ông-kok ū chhiong-tu̍t, chi̍t khai-sí chiàn-su. Kàu Tēⁿ Keng sî-tāi, Middag Ông-kok sit-sè.

Tong-sî ê Hàn-jîn tùi chi̍t-ê chèng-khoân pēng bô "ông-kok" ê kóng-hoat, chú-iàu sī kì-chè Toā-tō͘ tē-khu ū "hoan-ông" (番王).

Chham-khó

siu-kái
  1. William Campbell (1903). Formosa under the Dutch.