"Ài-hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
"Ài-hô" chi̍t-ê miâ pún-sin sī tùi "Ài-hô Iû-chûn-só͘" (愛河遊船所) só͘ lâi.
 
== Hō-miâ ==
Tī [[Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh]] lāi-bīn, ū kì-lio̍k pún hô tī Chheng-kok sî-kî hun tōaⁿ ê hō-miâ, tùi téng-liû sǹg--lo̍h-lâi, sī Chûn-á-thâu-káng (船仔頭港), Chhân-bóe-káng (田尾港), Lêng-chúi-káng (龍水港), í-kip Iâm-tiâⁿ-káng (鹽埕港)<ref>{{cite journal|title=愛河名稱沿革考|journal=高市文獻|year=2005|volume=18|issue=2|author=陳仁勇|publisher=高雄市文獻委員會}}</ref>.
 
== Chham-khó ==
{{reflist}}
 
[[Category:Ko-hiông-chhī]]