"Chhiam-ûi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''Chhiam-ûi''' sī chi̍t- lūi tn̂g-tō͘ pí khoan-tō͘ kē chiaⁿ chē ê [[bu̍t-chit]], ē-sái hun chūthian-jiân kap ha̍p-sêng nn̄g chióng. Chū-jiân lâi-goân ū [[si̍t-bu̍t]] kap [[tōng-bu̍t]] ê mo͘. Jîn-kang chò--ê ū [[ha̍p-sêng chhiam-ûi]], [[thoàⁿ-sò͘ chhiam-ûi]] kap [[po-lê chhiam-ûi]] téng-téng.
 
[[Category:Châi-liāu]]