"Lūi-pia̍t:Jī-sû" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
A-lú-mih-bot iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Lūi-pia̍t:Tan-jī gáu Lūi-pia̍t:Jī-sû, mò̤ làu-giâ tṳ̀ng-dêng-hióng: Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
~ (A-lú-mih-bot iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Lūi-pia̍t:Tan-jī gáu Lūi-pia̍t:Jī-sû, mò̤ làu-giâ tṳ̀ng-dêng-hióng: Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû