Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng