"Ài-ní-lân-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

:Ólann sé uisce.
:Lim<sub>-Hun-sek-sek (分析式)</sub> i (Iông-sèng) chúi.
:I (iông-sèng) lim chúi.
 
===Chú-im kau-thè===
Celtic gí-cho̍k ū [[chú-im kau-thè]]--ê te̍k-teng, Ài-ní-lân-gí mā ū. Ū [[Jio̍k-im hoà]] (lenition) kap [[Àm-im-hoà]] (暗音化, Eclipsis).